fbpx

Coach Oslo – en klienthistorie

Coaching Oslo – samtaleterapi har hjulpet mange til en bedre hverdag.

COACHING

  En klienthistorie 

Jeg arbeider som coach og psykoterapeut på Alternativ Medisin Røa. Coaching kan enklest oversettes med veiledning. I denne artikkelen vil jeg presentere hva coaching er og belyse en klienthistorie.

Noen av de vanligste temaer jeg som coach møter i min praksis, er:.

 • Angst, depresjon, liten selvtillitt, bekymringer og negative tanker om seg selv
 • Vansker med å velge retning i forhold til utdannelse og jobb
 • Folk står ved et veiskille og må ta et valg. Vansker med å velge
 • Usikkerhet og tilbakeholdenhet i forhold til å satse på det en drømmer om
 • Behov for å bygge opp ressurser og selvtillitt
 • Vansker med å sette grenser i forhold til andre
 • Vansker med å prioritere hensiktsmessig
 • Konflikter i relasjoner til andre, for eksempel i parforholdet
 • Problemer i jobbsammenheng og på hjemmefronten

 Mange lurer på følgende:
– Coaching grenser mot psykoterapi. Hva er coaching egentlig?
– Hva er forskjellen mellom samtaleterapi hos en psykolog og terapi hos en coach?
– Hva er det spesielle med coaching til forskjell fra lignende alternative metoder?

Først litt om coaching og samtaleterapi hos psykolog:

Det finnes mange former for coaching, avhengig av hvilke teknikker og metoder coachen bruker. Til forskjell fra samtaleterapi hos en psykolog vil en alternativt utdannet coach fokusere på hele mennesket. Dvs. at terapien ikke kun foregår gjennom en samtale, noe som appellerer til det mentale planet, og som ofte fører til at kropp og følelser skyves i bakgrunnen. En alternativt utdannet coach har lært om sammenhengen mellom kropp, psyke, det mentale og det åndelige plan, og hvordan disse nivåene gjensidig påvirker hverandre. Denne innsikten gjenspeiler seg i metodene som en alternativ coach benytter seg av. Selv har jeg lært teknikker for coaching både fra Det Norske Moreno Institutt, og fra Par og Familieterapifeltet. Derfor kan jeg veksle mellom forskjellige metoder og teknikker alt etter hva den enkelte kunde trenger. Det kan være en fordel, for kundene kan trenge forskjellige innfalsvinkler og teknikker spesielt tilpasset dem og deres problematikk.

Den viktigste forskjellen mellom coaching og psykoterapi:

Coaching er nært beslektet med psykoterapi. Den viktigste forskjellen mellom coaching og psykoterapi er at en psykoterapeut er kompetent til å behandle problematikk som bunner i barndom, i traumer og alle typer psykisk problematikk, som avvisningsproblematikk, angst, depresjon, sorg, sjalusi mm. En coach har vanligvis ikke kompetanse til å jobbe med fortiden, og fokuserer derfor på Her og Nå og fremtidssituasjoner. En terapeut som er kompetent til å jobbe psykoterapeutisk vil kunne gå lenger og dypere enn en coach, for eksempel tilbake til traumer og vansker fra barndommen, eller tilbake til vanskelige episoder i voksenlivet, for eksempel til skilsmisse, eller til annen uløst problematikk, som kunden har med seg i bagasjen når han kommer til terapi. Det viser seg av og til at problematikken stikker dypere enn kunden er seg bevisst, og det vil derfor være effektivt å fokusere på bakenforliggende faktorer som påvirker den nåværende problematikken. Friheten til å kunne veksle mellom fortid, nåtid og fremtid i terapisesjonen gir en helhetlig tilnærming og mulighet for å velge fokus i hvert enkelt tilfelle.

Hva er det spesielle med coaching til forskjell fra andre typer alternative metoder?

Grunntanken bak den type coaching jeg utøver er at kunden selv er aktivt med i sin egen bevisstgjøringsprosess. Som kunde kommer du kanskje med en intrapsykisk problematikk, dvs. en indre problematikk, som for eksempel angst, depresjon eller sinne (noe som ofte gjenspeiles i dine relasjoner til andre mennesker). Eller du presenterer en konflikt i parforholdet, som kan vise seg også å dreie seg om et indre mønster som du setter ut i din samhandling med andre. Denne vekslevirkningen mellom indre og ytre mønstre er vanlig. Det er hensiktsmessig å fokusere på både din indre og din ytre virkelighet. I coachingen er du selv aktivt med på å endre din bevissthet, dvs. dine tanker og følelser knyttet til det du opplever som et problem. Økt bevissthet innebærer at du er friere til å VELGE hvordan du vil reagere på det som tidligere plaget deg. Når du kan styre dine reaksjoner, kan du VELGE hvordan du vil reagere på denne situasjonen. Du kan nemlig innarbeide NYE adekvate handlingsmønstre i situasjonen. Du har en form for kontroll. Evnen til forandring er din. Du vet hvordan du skal gå fram.

Nye handlingsmønstre, som disse, kan læres:

 • Grensesetting og tydelig kommunikasjon kan læres.
 • God håndtering av konflikter kan læres.
 • Det å ta vare på seg selv i ulike situasjoner kan læres.
 • Å få kontakt med deg selv og dine behov kan læres.
 • Å prioritere livet ditt på en god måte og foreta gode og hensiktsmessige valg kan læres.
 • Å velge en frigjørende tanke i stedet for en negativ og stressende tanke kan læres.
 • Å velge den frigjørende tanken og ikke angstens eller bekymringens tanke kan læres.
 • Å se løsninger og nye muligheter i ulike situasjoner kan læres.

Blant annet……

Coaching og fysiske plager:

Mange med fysiske plager, kan også ha glede av coaching. Det knytter seg ofte årsakssammenhenger til de fysiske plagene, som endres i dybden ved coaching. Når de dypereliggende årsakene endres, vil i mange tilfeller også de fysiske plagene og sykdommene helbredes. Du får tatt ondet ved roten. Derfor kan for eksempel akupunktur og coaching være en god kombinasjon, eller coaching og massasje, for å nevne noen terapiformer. På Alternativ Medisin Røa samarbeider vi om den enkelte kunde, og en kombinasjon av behandlingsformer vil ofte være gunstig. Jeg vil nevne at jeg også er utdannet både sykepleier og homeopat og har lang erfaring med fysisk sykdom. Mitt spesiale er sammenhenger mellom kropp og psyke.

En klienthistorie:

Min måte å jobbe på belyses med et eksempel fra en klienthistorie.
Kunden er en kvinne som nærmet seg 40 år, og som velger å være anonym.

Kundens egen uttalelse:

“Jeg hadde min første samtale med Anne i januar 2011 og kom til henne for å få hjelp til å bl.a. prioritere i hverdagen, både på arbeidsplassen og privat.
Jeg slet veldig med ”flink pike” syndromet og prioriterte alltid andre før meg selv.
Det visste seg at årsakene til ”Flink pikesyndromet” bunnet i barndommen. Her jobbet vi både i fortid, med barndomsepisoder, som ble forløst og transformert, og i Her og Nåtid i forhold til jobben hennes. Kunden lærte seg NYE handlingsmønstre, som bla. grensesetting og prioritering. Hun lærte seg å få kontakt med egne behov og tørre å være tro mot seg selv.

I tillegg grublet og bekymret jeg meg mye om sønnen min som hadde problemer på skolen.

Her jobbet vi med det mentale, altså med tankene; bekymringstankene. Kunden lærte seg å håndtere bekymringen og snu tankene slik at de ga åpning for nye løsninger i situasjonen. Dette førte til at hun valgte en ny retning for sønnen, da hun forsto hva som fungerte og ikke fungerte for han og henne. Kunden fikk hjelp til å tørre å handle på en NY måte i forhold til både sønnen og til skolen og lærerne. Nye VALG ble tatt, som var bedre for både henne og sønnen.  

Jeg fortalte først hvilke problem jeg ville ta tak i og coachen fant fort ut hvor skoen trykket. Hun lærte meg at det ofte ligger en historie bak som det kan være vanskelig eller til og med umulig å ta tak i og ordne opp i selv.

Her er et eksempel på at jeg som psykoterapeut kan spore historien bak, vel og merke i de tilfeller hvor det er hensiktsmessig og hvor kunden er klar for det. Hvis ikke kunden trenger eller er klar for historien bak, er det ikke hensiktsmessig. Ingen tilfeller er like. Noen ganger blir det antiterapeutisk å ”grave” i fortiden. Det vet en god terapeut.

Etter hvert som vi løste opp i flokene kom vi nærmere og nærmere kjernen til problemet og etter 5-6 behandlinger følte vi oss ferdige.

Hun skriver kjernen til problemet,. og ofte er det slik at man har mange problemområder, men det er en kjerne, en FELLES årsak, som binder det hele sammen. Finner man denne kjernen, kan mange nivåer og sammenhenger i vedkommendes liv forandres.

 For meg var dette en rask og virkelig virkningsfull behandlingsmåte som fungerte optimalt for meg.

I timene jobbet vi aktivt med å grave frem følelser og tanker som kunne ligge til grunn for de forskjellige problemområdene. Jeg opplevde behandlingsmåten som veldig direkte og dyptgående. Jeg kom i kontakt med mine innerste følelser og tanker og på denne måten kunne hun hjelpe meg å få klarhet i disse.

Her ser vi at kunden er aktivt deltagende i behandlingen. Hun sier hun fikk kontakt med sine tanker og følelser,…ja, du må faktisk vite hva du tenker og føler før du kan forandre og forløse disse områdene….

Jeg føler meg som et nytt menneske etter mine timer i coaching og har fått et redskap jeg kan jobbe videre med i livet.

Kunden lærte seg teknikker som hun kan bruke selv senere i livet.

Hun så mine problemer og hjalp meg å få dem opp i overflaten slik at vi kunne jobbe med dem. Jeg har lest mange selvhjelpsbøker og forsøkt å følge råd og tips fra disse, men det ble en umulig jobb.

Etter samtalene har jeg fått alle nødvendige råd og tips inn ”under huden” og kroppen gir meg nå tydelige signaler når jeg gjør noe jeg egentlig ikke vil.

Her ser vi at kroppen er med, den gir nå tydelige signaler. Dette viser hvordan kropp, tanker og psyke henger sammen. 

 Jeg er lettere til sinns og har fått tilbakemeldinger fra venner og kjente om at jeg er tydeligere i hva jeg vil og ikke vil nå.
Det synes de er fint også, så det er ikke bare jeg som har fått utbytte av dette J

Kunden har lært seg tydelig kommunikasjon, noe som letter samhandlingen med andre mennesker og gir gode ringvirkninger til verden rundt, med gode samspill.

                                                               *********

Lurer du på om min form for coaching passer for deg eller for ditt parfold?
Ikke nøl med å ta kontakt med meg! Vi kan ta en prat om det!

post@amedisin.no
22732770

Terapier

Start typing and press Enter to search